Oponiak mózgu, jaka jest prognoza życia

Migrena

Łagodny guz mózgu, który rozwija się bardzo wolno z błon i naczyń, nazywa się oponiakiem.

Usunięcie oponiaka mózgu to operacja, która uratuje życie pacjenta, złagodzi zaburzenia neurologiczne. Głównym warunkiem jest terminowość operacji.

Oponiak Jest pierwotnym, a nie przerzutowym nowotworem, który występuje w jednej trzeciej wszystkich pierwotnych nowotworów.

Tylko 5% pierwotnych guzów mózgu jest chorobą dziedziczną.

Oponiak nie dotyczy ich. Są to z reguły choroby z grupy fakomatoz, w których guzy stanowią jeden z wielu objawów. A także jest zmiana narządów wewnętrznych, oczu i skóry.

W powstawaniu pierwotnych oponiaków nie ma znaczenia dziedziczność, ale promieniowanie, niekorzystne czynniki środowiskowe, nawyki żywieniowe, hormony, zagrożenia zawodowe, promieniowanie elektromagnetyczne, wirusy.

Ulubione lokalizacje zapalenia opon mózgowych

Ponieważ oponiak mózgu rozwija się powoli, rokowanie życia, jego jakość zależy od umiejscowienia guza.

Oponiaki mogą znajdować się w przednim, środkowym i tylnym dole czaszki.

Mogą znajdować się na zewnętrznej powierzchni mózgu, na jej podstawie lub między półkulami. W obszarze zatoki żylnej, komór, przemiany czaszkowo-rdzeniowej, czyli tam, gdzie występują elementy opony twardej lub jej pochodnych, oponiak może się rozwijać.

Stan, w którym wiele oponiaków wyrosło w jamie czaszki, nazywa się meningomatozą.

Nie tyle ze struktury histologicznej, ile zależy od umiejscowienia oponiaka mózgu i prognozy życia po jego usunięciu.

Cechą charakterystyczną nowotworów złośliwych jest nietypowa struktura komórek. Jeśli nietypowe elementy przeważają w kompozycji komórkowej oponiaka, wówczas mówi się, że istnieje złośliwy nietypowy oponiak.

Im więcej polimorficznych komórek w guzie, tym częstsze nawroty po usunięciu i mniejsze oczekiwanie na życie.

Jeśli po usunięciu łagodnych oponiaka ponownego obserwowano tylko 5% pacjentów, u 20 lat, kiedy jest nietypowy nowotworu w 100% w ciągu dwóch lat pacjentów po operacji tworzy guzów nawrotu.

Obraz kliniczny

Objawy choroby zależą od umiejscowienia guza. Im bliżej kory mózgowej jest tworzenie objętości, tym częściej choroba przejawia się w drgawkowych napadach padaczkowych.

W przypadku lokalizacji nowotworu w okolicy ucha, nie występują żadne objawy zaburzeń płynu mózgowo-rdzeniowego, ponieważ w takim układzie szlaki przewodzenia płynów nie ulegają kompresji. Biorąc pod uwagę, że oponiak rośnie od dłuższego czasu, obraz kliniczny przejawia się w zaniedbanych, daleko idących etapach.

A objawy pojawiają się na pierwszym planie z powodu kompresji i przemieszczenia mózgu. Najczęściej cierpią nerwy czaszkowe, pojawiają się zaburzenia okoruchowe, pojawia się podwójne widzenie.

Gdy guz znajduje się między wewnętrznymi powierzchniami płatów czołowych, w projekcji przedniej części trzeciej zatoki podłużnej górnej, pierwsze objawy pojawiają się 10-15 lat po rozpoczęciu wzrostu guza i przebiegają bardzo delikatnie.

Na pierwszy plan wysuwają się zaburzenia płynności, które objawiają się zespołem nadciśnienia tętniczego.

Ból głowy towarzyszy wymiotom na wysokości bólu. Stopniowo rozwijaj objawy, które wskazują na przemieszczenie mózgu od przodu do tyłu w jamie czaszki.

Jeśli oponiak znajduje się w przednim dole czaszki, gdzie węchowe, nerwy wzrokowe mijają, rozwija się naruszenie węchu, wzroku i psychiki. Zaburzenia psychiczne przejawiają się w elementach psychiki czołowej, która cechuje się euforią, płaskimi żartami, odhamowaniem seksualnym, tendencją do aspołecznych zachowań i stopniowo zmniejsza się intelekt.

Nerwy wzrokowe są ściskane przez duży guz, dlatego są ostatnim ze wszystkich powyższych objawów. Obserwuje się spadek widzenia po stronie zmiany z powodu atrofii nerwu wzrokowego od ciśnienia.

Na początku wzrostu oponiaka w okolicy guzka tureckiego siodła najpierw rozwijają się zaburzenia widzenia, są znaczące, ponieważ w tej strefie występuje skrzyżowanie nerwów wzrokowych. Biorąc pod uwagę, że w tym obszarze znajduje się móżdżkowa i przysadka mózgowa, mogą wystąpić objawy uszkodzenia tych stref.

Uszkodzenia podwzgórze-przysadka charakteryzują się naruszeniem termoregulacji, wody, soli, minerałów, tłuszczu, metabolizmu białek. Narządów endokrynologicznych, gruczołów dokrewnych cierpi, produkcja hormonów jest zakłócona, sen i czuwanie cierpieć.

Typowe objawy to zwiększony apetyt, nadciśnienie tętnicze, zaburzenia rytmu serca, duszność, uczucie zaburzenia serca, zaburzenia seksualne, w postaci wczesnej menopauzy, impotencja.

Rozpoznanie oponiaków

Ostatnio częstotliwość korzystania z komputerowej i magnetycznej tomografii rezonansowej do badania w dowolnym momencie jest bardzo wysoka. Ale do tej pory oponiaki często można znaleźć w rutynowej rutynowej radiografii czaszki.

Wynika to z faktu, że oponiak bardzo często ma w swym składzie zwapnienia, zwapnienia i powoduje hiperostozę lub atrofię od nacisku na sąsiadującą kość.

Z mózgowym zwężeniem nie można pomylić diagnozy oponiaka, ponieważ ten guz ma zwapnienie, jest dobrze widoczny w tomografii rentgenowskiej. Oponiak jest zawsze wyraźnie ograniczony od substancji mózgu.

A podczas kontrastowania dożylnego można ocenić nie tylko wielkość, lokalizację, kształt guza, ale także intensywność jego ukrwienia. Często wokół guza dochodzi do obrzęku mózgu i prawie zawsze zmiany w środkowych strukturach mózgu.

Pośrednimi oznakami złośliwych oponiaków są niejednorodność struktury, wyboiste kontury, kiełkowanie w kościach i tkankach osłon głowy.

Aby dokonać ostatecznej diagnozy, do oceny stopnia złośliwości mogą być jedynie wyniki badania histologicznego.

Rezonans magnetyczny pozwala zobaczyć guz, ocenić jego kumulację kontrastu, ale nie jest możliwe wiarygodne przeanalizowanie struktur kostnych za pomocą tej metody badania.

MR-angiografia jest techniką, która pozwala zobaczyć samego guza i źródła jego dopływu krwi. Obecnie szeroko stosowane są metody badań radioizotopowych i PET-CT.

Angiografia - jest procedurą inwazyjną wykonywaną w środowisku stacjonarnym, wiąże się z ryzykiem poważnych powikłań, ponieważ zakłada wprowadzenie cewników do ciała. Ale w wielu przypadkach ta metoda diagnozy jest bardzo ważna, ponieważ pozwala zobaczyć źródła zaopatrzenia w krew, aby ocenić stopień kiełkowania struktur podtrzymujących życie i układu naczyniowego przez nowotwór.

Ponadto, angiografia przedoperacyjna jest obecnie wykorzystywana do embolizacji naczyń nowotworowych. Karmienie taśmą naczynia oponiak może uniknąć śródoperacyjne krwawienie z bogato perfuzji oponiaka i działają praktycznie suchy mózg, co znacznie ułatwia okresie pooperacyjnym i poprawić wyniki operacji.

Leczenie zapalenia opon mózgowych

Optymalne leczenie oponiaków mózgu to interwencja chirurgiczna.

Rodzaj dostępu zależy od lokalizacji guza. Ale niezależnie od rodzaju dostępu operacyjnego, istnieją podstawowe zasady, które muszą być przestrzegane podczas usuwania guzów mózgu. Najważniejszym warunkiem pomyślnej operacji jest zachowanie krążenia krwi w naczyniach krwionośnych, które znajdują się w guzie i sąsiednich obszarach mózgu.

Ponadto bardzo ważne jest zachowanie integralności naczyń żylnych, w których guz jest spuszczany i które znajdują się na drodze zbliżania się do oponiaka. Guz można usunąć w fragmentarycznym lub pojedynczym bloku, co zależy od jego wielkości i funkcjonalnego znaczenia obszarów mózgu, w których się znajduje.

Im dokładniejsze i niespieszne są wszystkie etapy usuwania guza, tym łatwiej będzie po operacji.

Pozycja pacjenta na stole operacyjnym może być bardzo różnorodna - z tyłu, na brzuchu, siedząca, z obrotem głowy w różnych kierunkach. Jest to przedmiotem zazdrości lokalizacji węzła guza i ma na celu osiągnięcie najłagodniejszego dostępu.

Im dokładniejsza operacja zostanie wykonana, tym mniej powikłań pooperacyjnych dla mózgu, konsekwencje interwencji chirurgicznej będą minimalne.

Ponadto, ważnym czynnikiem wpływającym na powodzenie leczenia chirurgicznego jest przedoperacyjne przygotowanie pacjenta, jeśli ma on współistniejącą patologię somatyczną. Z reguły przeprowadzany jest w warunkach ambulatoryjnych.

Konserwatywnie leczonych pacjentów wymagane, jeżeli są one w wieku powyżej 60 lat z przewlekłymi chorobami płuc, układu sercowo-naczyniowego, zaburzeń rytmu serca, nadciśnienia złośliwego oczywiście w obecności ostrego lub zaostrzenia przewlekłej choroby wątroby i niewydolności nerek.

Być może potrzebujesz specjalistycznego szkolenia neurochirurgicznego w formie wykonywania operacji manewrowania alkoholem. O wysokości zbliżającej się operacji, której przygotowanie jest wymagane, decyduje lekarz prowadzący.

Podstawą odmowy leczenia operacyjnego może być jedynie pisemna niezgodność pacjenta z operacją. W innych przypadkach leczenie nieoperacyjne nie jest wykonywane, ponieważ usunięcie guza jest jedynym rozwiązaniem w tej sytuacji.

Śródoperacyjna kontrola funkcji mózgu

Podczas głównych etapów interwencji chirurgicznej wykonywany jest monitoring neurofizjologiczny, który pozwala monitorować stan funkcjonalny mózgu, nerwy czaszkowe. Zdolność podążania za operacją w funkcji mózgu znacząco wpływa na wynik interwencji chirurgicznej, jej jakość.

Do celów kontroli elektrofizjologicznej stosuje się następujące metody:

 1. spowodowane przez wizualne, słuchowe potencjały
 2. elektroencefalografia;
 3. przezczaszkowa dopplerografia;
 4. elektrostymulacja nerwów czaszkowych.

Zastosowanie powyższych metod monitorowania śródoperacyjnego znacząco wpływa na jakość operacji, jest integralnym elementem udanej interwencji chirurgicznej.

Okres pooperacyjny

Należy pamiętać, że po operacjach na mózgu występuje wysokie ryzyko krwawienia w bezpośrednim okresie pooperacyjnym. Wynika to z faktu, że wiele substancji jest syntetyzowanych w substancji mózgowej, która wpływa na układ krzepnięcia krwi.

Zmieniona pod względem meningi tkanka wytwarza szczególnie dużą liczbę aktywatorów fibrynolizy, substancji zdolnych do rozpuszczania samego skrzepu fibrynowego.

Drugim zagrożeniem jest częstość powikłań w najbliższym okresie pooperacyjnym, czyli obrzęk mózgu. Czasami jest bardziej niebezpieczny i klinicznie znaczący niż sam guz.

Obecność obrzęku wyjaśnia powolne uwalnianie pacjenta od znieczulenia, pogorszenie stanu przez 2-3 dni po operacji, po tak zwanym wyraźnym odstępie jasnej świadomości. Lekami z wyboru w leczeniu obrzęku mózgu są glikokortykosteroidy.

Zakłócenie odpływu płynu mózgowo-rdzeniowego jest szczególnie niebezpieczne po usunięciu oponiaków z tylnej jamy czaszki iz komór mózgu. Wyjaśnia to toksyczny wpływ krwi wywołujący proces zapalny, przyczepność ścian komór, prowadzący do bloku alkoholowego.

Choroba może rozwijać się ostro lub wzrastać stopniowo. Wraz z rozwojem tej zagrażającej życiu komplikacji wskazana jest operacja awaryjnego manewrowania alkoholem lub drenażu systemu komorowego.

W przypadku, gdy operacja jest wykonywana w pozycji siedzącej pacjenta, niebezpieczeństwo nagromadzenia powietrza w jamie czaszkowej jest wysokie, rozwój napiętej głuchocie płucnej. Aby zapobiec temu niebezpiecznemu powikłaniu, pacjent spoczywa na łóżku przez 3-4 dni po operacji.

Rzadko obecnie, w okresie zbliżonym do pooperacyjnym, występuje zawał mózgu, rozwijają się zmiany zapalne w chirurgicznej strefie interwencyjnej. Zmiany zapalne można również wprowadzać do płuc, układu moczowego, żył, gruczołów ślinowych.

Naruszenie równowagi wody i elektrolitów w organizmie może być wynikiem obrzęku, zapalenia naruszeniem wydzielania wazopresyny, wymioty, biegunka, na skutek niewłaściwego leczenia kortykosteroidami, hipotonicznymi roztworami glukozy, diuretyków.

Co to jest oponiak mózgu? Rokowanie choroby

Oponiak mózgu to pierwotny guz, który wyrasta z komórek jednego z opon mózgowych (pajęczynówki lub pajęczynówki). W przeważającej większości przypadków guz ten jest łagodny. Może wystąpić w każdym wieku, częściej u kobiet. Preferowaną lokalizacją oponiaka jest jama czaszki, ale czasami guz znajduje się w kanale kręgowym. Dlaczego występuje oponiak, jak się objawia, jak jest diagnozowany i leczony, co obiecuje pacjentowi w przyszłości? Otrzymasz odpowiedzi na wszystkie te pytania, czytając ten artykuł.

Informacje ogólne

Oponiak jest jednym z najczęstszych nowotworów lokalizacji wewnątrzczaszkowej. Stanowi on ponad 20% wszystkich nowo zdiagnozowanych guzów mózgu. Termin został wymyślony w 1922 roku przez amerykańskiego neurochirurga Cushinga. Guz jest konglomeratem komórek różnej wielkości od otoczki pajęczynówki (pajęczynówki) mózgu lub rdzenia kręgowego. Oponiaki są najczęściej oddzielane od otaczającej tkanki mózgowej przez kapsułkę. Formy najczęściej występują w postaci kulistych lub podkowiastych oponiaków, rzadziej płaskich. Ich wymiary wahają się od kilku milimetrów do sęków o średnicy 15 cm. Oponiaki prawie zawsze są powiązane z twardą oponą, a nawet z sąsiadującymi kośćmi. Oznacza to, że guz jest do nich przywiązany, a nawet kiełkuje. W miejscach, w których oponiak jest przyczepiony do kości, guz stymuluje rozwój komórek kostnych. W rezultacie powstaje pogrubienie tkanki kostnej, które czasami może być nawet wyczuwalne palcami. Objaw ten jest bardzo specyficzny, ponieważ występuje tylko w przypadku oponiaka.

W około 95% przypadków, oponiaki są łagodnymi nowotworami. Ta koncepcja oznacza ich względnie powolny wzrost, oddzielenie od otaczającej tkanki kapsuły mózgowej, brak znaczącej kompresji substancji mózgowej i niski odsetek nawrotów. Pozostałe 5% oponiaków jest złośliwe. Złośliwe oponiaki mają skłonność do szybkiego wzrostu, infiltracji otaczających tkanek i nawrotów. Naturalnie łagodne oponiaki mają lepsze rokowanie niż złośliwe.

Istnieją tak zwane liczne oponiaki. Stanowią one około 2% wszystkich przypadków nowo zdiagnozowanych przez oponiaki. "Wiele" - w tym przypadku oznacza więcej niż jeden nowotwór zidentyfikowany jednocześnie. Przypuszczalnie taka sytuacja ma miejsce, gdy początkowo występował pojedynczy oponiak, ale nie zdiagnozowano go, a następnie wystąpiły lokalne przerzuty w przestrzeniach alkoholowych.

Częstość występowania oponiaków wynosi 7,7 przypadków na 100 000 mieszkańców. I tu jest interesująca prawidłowość: wśród nich przynajmniej niektóre manifestujące się guzy odpowiadają za 2 przypadki, a w przypadkach bezobjawowych - 5.7. Okazuje się, że większość oponiaków wykrywa się przypadkowo podczas ankiety z zupełnie innej okazji! Takie statystyki pojawiły się ze względu na szerokie zastosowanie współczesnych metod badawczych (obrazowanie metodą komputerową i rezonansu magnetycznego).

Jakie przyczyny mogą prowadzić do rozwoju zapalenia opon mózgowych?

Nie da się jednoznacznie odpowiedzieć na to pytanie. Istnieją tylko czynniki ryzyka, których obecność może być związana z wystąpieniem oponiaka. Obejmują one:

 • Promieniowanie rentgenowskie lub radioaktywne (szczególnie obszar czaszki);
 • defekty genetyczne w 22 chromosomie;
 • płeć żeńska (prawdopodobnie ze względu na wpływ żeńskich hormonów płciowych, estrogenów i progesteronu);
 • wiek przekracza 45-50 lat;
 • obecność nerwiakowłókniaka typu 2.

Klasyfikacja oponiaków

Podział tej różnorodności nowotworów zwykle odbywa się według kilku parametrów: typu histologicznego, lokalizacji w jamie czaszki i stopnia złośliwości.

Typ histologiczny oponiaka to:

 • Typowe (meningoteliomatoznaya włókiennicze, przejściowe, psammomatoznaya, angiomatous, wydzielnicze, mikrokistoznaya, z dużą ilością limfocytów metaplastycznych);
 • nietypowy;
 • struny;
 • jasne komórki;
 • anaplastyczny;
 • rabdid;
 • brodawkowaty.

Typowe oponiaki mają pierwszy stopień złośliwości, to znaczy są zasadniczo łagodne; Nietypowy, chordoidalny i jasnokomórkowy - 2. stopień złośliwości (bardziej agresywny, częściej nawrotowy, gorszy rokowanie niż pierwsza grupa); złośliwość anaplastyczna, rabdorowa i brodawkowata - stopnia 3. (z niekorzystnym rokowaniem). Ogólnie rzecz biorąc, pojęcie "dobrej jakości" dotyczące dodatkowych formacji wewnątrz czaszki jest bardzo względne. W końcu czaszka nie jest elastyczna i nie wie, jak się rozciągać (z wyjątkiem okresu niemowlęcego, kiedy fontanele nie są jeszcze zamknięte). A to oznacza, że ​​wraz z pojawieniem się tkanki plus w jamie czaszkowej, ciśnienie wewnątrzczaszkowe niezmiennie wzrasta. I nawet jeśli oponiak jest łagodny pod względem klasyfikacji histologicznej, ale jego rozmiary są duże, będzie stanowić zagrożenie dla człowieka w taki sam sposób, jak złośliwy.

Lokalizacja oponiaków może być:

 • konwekcyjny (czyli pochodzący z zewnętrznej powierzchni mózgu sąsiadującej z kościami czaszki, nie są związane z lepszą zatoką strzałkową i jej lukami). Mogą być czołowe, ciemieniowe, skroniowe i potyliczne. Stanowią one 23% oponiaków wszystkich lokalizacji;
 • prasagittal (oponiaki związane z wyższą zatoką strzałkową i dużym procesem w kształcie sierpa). Stanowią one około 30%;
 • oponiaki przedniego dołu czaszki (20%);
 • oponiaki środkowego dołu czaszki (15%);
 • oponiaki tylnego dołu czaszki (7%);
 • oponiaki nerwu móżdżku (w wysokości 3%);
 • oponiaki dużego otworu potylicznego (stwierdzone w 1% przypadków);
 • oponiaki rzadkich lokalizacji (dokomorowe i inne). Stanowią one około 1%.

Podział ten ma swoje własne znaczenie. W zależności od umiejscowienia oponiaka planuje się jeden lub drugi rodzaj leczenia (chirurgiczny lub radialny).

Objawy zapalenia opon mózgowych

O dziwo, do tej pory, w większości przypadków pierwotnego wykrycia oponiaka, okazuje się, że są bezobjawowe, to znaczy, że się nie pokazują. I okazują się zupełnie przypadkowo przy wykonywaniu komputerowej lub magnetycznej tomografii rezonansowej dotyczącej innej choroby. Oczywiście jest to możliwe tylko przy małych rozmiarach guza, przy braku kompresji ważnych funkcjonalnie obszarów mózgu.

A jednak nie zawsze tak się dzieje. Często ta różnorodność nowotworów objawia się jako niewielkie odchylenia w stanie zdrowia, do których pacjent nie przywiązuje wagi. Na przykład jedynym objawem oponiaka może być ból głowy. Ale przecież nie każda osoba z bólem głowy ma oponiak. Przyczyny bólu głowy są tysiące. Dlatego niewłaściwe jest rozpatrywanie każdego przypadku bólu głowy w kontekście możliwego oponiaka.

Oponiaki nie mają żadnych specyficznych objawów. Wszelkie objawy, które pacjent może odczuwać, nie są związane z rodzajem guza w jamie czaszki. Pojawiają się z powodu obecności "nadmiaru" tkanki w jamie czaszki, ucisku guza otaczającego substancję mózgową i rozwoju obrzęku tkanki mózgowej. Ponieważ oponiaki zwykle rosną powoli, objawy nie postępują szybko, co oznacza, że ​​pacjent nie wydaje alarmu.

Ogólnie, symptomatologia oponiaka zależy od jego lokalizacji, wielkości i tempa wzrostu. Wśród znaków, które mogą wskazywać na obecność oponiaka, możemy zauważyć następujące:

 • bóle głowy. Często są nudne, obolałe, mogą być odczuwalne w pewnym obszarze głowy lub rozproszone. Częściej bóle głowy są bardziej widoczne w godzinach nocnych i porannych. Czasami pacjent odczuwa pęknięcie głowy od wewnątrz;
 • napady padaczkowe. Ten objaw jest specyficzny dla konwektywnych oponiaków. Napady padaczkowe mogą być bardzo zróżnicowane, ale częściej występują uogólnione napady toniczno-kloniczne z utratą przytomności;
 • ogniskowe objawy. Przez "ogniska" rozumie się rozwój dowolnego objawu z powodu ucisku ściśle określonej części mózgu. Tak więc, gdy czasowe kompresji obszarów mózgowych leworęcznych może być zerwane, z kompresją kory ruchowej obszarach guza może wystąpić niedowład i paraliż kończyn. Być może pojawienie się zaburzeń wrażliwości, zaburzenia widzenia (zmniejszenie ostrości wzroku lub wizualny utraty pola widzenia), węch, pominięcie stulecia naruszenie ruchów gałek ocznych, zaburzenia kontroli nad funkcji narządów miednicy (np nietrzymania moczu) i inne;
 • zmiany w sferze mentalnej. Pojawienie się tego rodzaju objawów wiąże się z uszkodzeniem substancji płatów czołowych. Znaki psycho-emocjonalne są niespecyficzne, mogą mieć różny stopień nasilenia;
 • oznaki zwiększonego ciśnienia wewnątrzczaszkowego. To może być uporczywe bóle głowy Expander natura, uczucie ucisku na gałki oczne wewnątrz czaszki ustnej, nudności i wymioty, zaburzenia widzenia (dno żołądka z widocznym papilledema). W zaawansowanych przypadkach możliwe jest nawet naruszenie świadomości.

Chciałbym jeszcze raz podkreślić fakt, że żaden z powyższych objawów nie jest oznaką wystąpienia oponiaka. Każdy z nich może jedynie poświadczyć o nowym rozwoju rosnącym w jamie czaszki (i nie zawsze tak jest). Dlatego, aby dokładniej wyjaśnić diagnozę, konieczne jest dalsze badanie. Bez dodatkowych metod badań jest to niezbędne.

Diagnostyka

Obecnie najdokładniejsze metody wykrywania oponiaków to tomografia komputerowa i obrazowanie metodą rezonansu magnetycznego. W tym przypadku, najczęściej podczas badania, może być konieczne wprowadzenie środka kontrastowego do kanału naczyniowego (wzmocnienie kontrastu). Na obrazach CT i MRI, oponiaki wyglądają bardzo specyficznie, co w 85-90% przypadków pozwala prawidłowo ustalić diagnozę. Aby wyjaśnić cechy dopływu krwi do guza i wyjaśnić kilka punktów dla leczenia chirurgicznego, może być potrzebna angiografia. W niektórych przypadkach możliwe jest wykonanie biopsji guza w celu wyjaśnienia histologicznego typu oponiaka w celu planowania leczenia.

Metody leczenia oponiaków

Jak już wspomniano powyżej, pod wieloma względami podejście do leczenia oponiaka zależy od jego lokalizacji, wielkości, szybkości progresji. W niektórych przypadkach (szczególnie w odniesieniu do "przypadkowo" wykrytych przez oponiaki bez objawów klinicznych), możliwe jest nawet wyczekiwane zarządzanie, to znaczy brak leczenia jako takiego. Oponiak może być niewielki i rosnąć bardzo wolno. Jeśli lekarz zadecyduje o oczekującej zarządzania, staje się obowiązkową CT lub MRI kontrolę nad guzem, czyli systematyczne powtarzanie tych badań, tak aby nie przeoczyć momentu, gdy guz zaczyna rosnąć.

Ponieważ oponiaki są zwykle łagodne, najszerzej stosowane w ich leczeniu są metody chirurgiczne. Oznacza to, że guz jest po prostu usunięty. Im bardziej radykalnie usunie się guz, tym lepsze rokowanie dla pacjenta. W idealnej sytuacji neurochirurg powinien dążyć do maksymalizacji usuwania tkanki nowotworowej. Niestety nie zawsze jest to możliwe. Po zlokalizowaniu guza w funkcjonalnie istotnych obszarach mózgu lub po prostu niedostępnym dla całkowitego usunięcia (na przykład, kiełki do nerwu wzrokowego). Neurochirurgi przestrzegają tej zasady w odniesieniu do usuwania oponiaków: zabieg chirurgiczny nie powinien zwiększać deficytu neurologicznego u pacjenta. Mówiąc najprościej, jeśli po operacji pacjent odmawia ręki lub nogi, co powoduje, że jest głęboko upośledzony, wtedy nie można mówić o całkowitym usunięciu. Dlatego w każdym konkretnym przypadku starają się znaleźć złoty środek: usunąć guza tak bardzo, jak to możliwe i nie powodować jeszcze większych szkód dla pacjenta.

Najbardziej radykalna jest operacja, w której możliwe jest usunięcie całej tkanki guza, części opony twardej w miejscu początkowego wzrostu i dotkniętej kości. W tym przypadku odsetek nawrotów guza zbliża się do zera.

Jeśli oponiak powraca z czasem, może być konieczna druga operacja. Według statystyk, pięcioletni wskaźnik przeżywalności pacjentów operowanych z powodu oponiaka wynosi 92%. Prawdopodobieństwo nawrotu przy całkowitym usunięciu łagodnego guza w ciągu następnych 15 lat wynosi 4%.

Inną metodą leczenia oponiaków jest stereotaktyczna radiochirurgia. Stereotaktyczne techniki radiochirurgiczne opierają się na ukierunkowanym napromienianiu tkanki oponiaka pod różnymi kątami. Równocześnie wykonywane są obliczenia tak, że tylko tkanka nowotworowa jest wystawiona na maksymalne naświetlanie, a przylegające normalne tkanki są minimalne. Ten sposób leczenia stosuje się w przypadkach, gdy oponiak znajduje się w pobliżu ważnych struktur mózgu, do których neurochirurg się nie dostanie. Możliwe jest również zastosowanie radiochirurgii stereotaktycznej niezależnie dla małych oponiaków (do 3,5 cm średnicy). Czasami chirurgiczne usunięcie guza połączone jest z technikami radiochirurgicznymi (w przypadku niemożności radykalnego usunięcia guza) lub podczas nawrotu po leczeniu chirurgicznym.

Standardowa radioterapia jest coraz rzadziej stosowana. Wszakże dzięki tej metodzie leczenia promienie niszczą nie tylko tkankę nowotworową, ale także sąsiednie zdrowe tkanki.

Rokowanie choroby

Czego oczekuje pacjent po wykryciu oponiaka? Nie ma jednoznacznej odpowiedzi na to pytanie. Łagodne oponiaki można wyleczyć przez radykalne usunięcie guza. Praktycznie nie nawracają, po dalszej operacji nie jest wymagane dalsze leczenie. W takich przypadkach, CT lub MRI kontrola w ciągu 2-3 miesięcy po zabiegu, a następnie rok po operacji, brak oznak dalszego wzrostu nowotworu - rok później, a następnie co dwa lata.

Z opcjami, których nie można całkowicie usunąć, sprawy są bardziej skomplikowane. W większości przypadków wymagają one leczenia skojarzonego (operacja + stereotaktyczna radiochirurgia), a następnie kontroli CT lub MRI. W przypadku stwierdzenia nawrotu oponiaka może być konieczna druga operacja lub radioterapia.

Złośliwe opryszczki wymagają wyjątkowego leczenia skojarzonego: zarówno chirurgicznego usuwania tkanki nowotworowej, jak i radioterapii. Monitorowanie CT i MRI w takich przypadkach przeprowadza się znacznie częściej: 2 i 4 miesiące po operacji, a następnie 1 raz w 6 miesięcy przez 5 lat. Jeśli nie ma nawrotu w tym przedziale czasowym, CT lub MRI mózgu może być wykonane raz w roku. Niestety, złośliwe formy nawrotów oponiaka w 78% przypadków w ciągu pierwszych 5 lat po operacji.

Na częstość występowania nawrotów wpływa również lokalizacja guza. Tak więc, oponiaki kości klinowej (skrzydełka, ciała) również dają wysoki procent ciągłego wzrostu - od 34 do 99%, a konwekcyjne - tylko 3%. Wszystkie te dane są wykorzystywane do określenia taktyki leczenia konkretnego pacjenta.

Jak widać, oponiak jest bardzo wieloaspektowym guzem. Może to w ogóle nie wpływać na zdrowie pacjenta lub może prowadzić do jego utraty życia. Sposób postępowania oponiaka zależy od wielu czynników, ale przede wszystkim od jego umiejscowienia, wymiarów, typu histologicznego. Oponiak nie jest ostatecznym werdyktem. Możesz się tego pozbyć. Tylko nie opóźniaj wizyty u lekarza.

Neurochirurg Reutov AA mówi o oponiaku:

Oponiak

Oponiak w większości przypadków jest łagodny nowotwór, który rozwija się z komórek arachnoendotelium (opona twarda lub rzadziej splot naczyń krwionośnych). Objawami nowotworu są bóle głowy, zaburzenia świadomości, pamięć; osłabienie mięśni; napady padaczkowe; naruszenie pracy analizatorów (słuchowych, wzrokowych, węchowych). Rozpoznanie opiera się na badaniu neurologicznym, MRI lub TK mózgu, PET. Leczenie oponiaka jest chirurgiczne, obejmujące radioterapię lub radiochirurgię stereotaktyczną.

Oponiak

Oponiak to guz, najczęściej o łagodnej naturze, wyrastający z arachnoendotelium opon mózgowych. Zwykle nowotwór znajduje się na powierzchni mózgu (rzadziej na powierzchni konwekcyjnej lub na podstawie czaszki, rzadko w komorach lub w tkance kostnej). Podobnie jak w przypadku wielu innych łagodnych nowotworów, oponiaki charakteryzują się powolnym wzrostem. Dość często nie daje się odczuć, aż do znaczącego wzrostu nowotworu; Czasami dzieje się to przez przypadkowe stwierdzenie za pomocą komputerowego lub magnetycznego rezonansu. W neurologii klinicznej oponiak jest drugim najczęstszym po glejakach. Ogółem, oponiaki stanowią około 20-25% wszystkich nowotworów centralnego układu nerwowego. Mdłości występują głównie u osób w wieku 35-70 lat; najczęściej obserwowane u kobiet. Dzieci są bardzo rzadkie i stanowią około 1,5% wszystkich nowotworów wieku dziecięcego w ośrodkowym układzie nerwowym. 8-10% guzów pajęczynówki reprezentują nietypowe i złośliwe oponiaki.

Przyczyny oponiaka

Stwierdzono wadę genetyczną w chromosomie 22 odpowiedzialnym za rozwój nowotworu. Znajduje się w pobliżu genu nerwiakowłókniakowatości (NF2), co wiąże się ze zwiększonym ryzykiem wystąpienia oponiaka u pacjentów z NF2. Obserwuje się związek rozwoju nowotworu z hormonalnym podłożem u kobiet, który powoduje dużą częstość występowania płci żeńskiej z oponiakiem. Stwierdzono regularną zależność między rozwojem raka piersi a guzem opon mózgowych. Ponadto, oponiak ma tendencję do zwiększania rozmiaru podczas ciąży.

Czynnikami prowokującymi rozwój nowotworu mogą być: uraz czaszkowo-mózgowy, promieniowanie radioaktywne (wszelkie jonizujące, promieniowanie rentgenowskie), wszelkiego rodzaju trucizny. Rodzaj rozwoju nowotworu jest najczęściej ekspansywny, to znaczy oponiak rośnie jako pojedynczy węzeł, rozszerzając otaczające tkanki. Możliwe jest i wieloentryczne powiększenie guza z dwóch lub więcej ognisk.

Makroskopowo, oponiak to nowa formacja o zaokrąglonym kształcie (lub rzadziej podkowa), najczęściej przylutowana do opony twardej. Wielkość guza może wynosić od kilku milimetrów do 15 cm lub więcej. Guz o gęstej konsystencji, najczęściej ma kapsułkę. Kolor na cięciu może różnić się od szarych odcieni do żółtych i szarych. Tworzenie się torbielowatych wyrostków nie jest typowe.

Klasyfikacja oponiaka

W zależności od stopnia złośliwości istnieją trzy główne typy oponiaków. Pierwszy z nich obejmuje typowe nowotwory podzielone na 9 wariantów histologicznych. Ponad połowa z nich to nowotwory meningotelialne; około jednej czwartej są mieszane oponiaki i nieco więcej niż 10% mięśniaków; pozostałe formy histologiczne są niezwykle rzadkie.

Do drugiego stopnia złośliwości należy przypisać atypowe nowotwory, które mają wysoką mitotyczną aktywność wzrostu. Takie guzy mają zdolność do inwazyjnego wzrostu i mogą kiełkować w substancji mózgowej. Nietypowe formy mają skłonność do nawrotów. Wreszcie, trzeci typ obejmuje najbardziej złośliwe lub anaplastyczne oponiaki (meningosarcoma). Różnią się nie tylko zdolnością do przenikania do substancji w mózgu, ale także zdolnością do przerzutów do odległych narządów i często powracają.

Objawy oponiaka

Choroba może być bezobjawowa i nie wpływa na ogólny stan pacjenta, aż do nabycia dużego guza. Objawy zależą oponiaka jednego obszaru anatomicznego mózgu, do którego przylega (obszar półkul mózgowych, piramidy czasowego kości oponiaków zatokowego Tentorium, cerebellopontine kąt i tak dalej.). Ogólne objawy mózgowe guza mogą być: bólami głowy; nudności, wymioty; napady padaczkowe; zaburzona świadomość; osłabienie mięśni, zaburzenia koordynacji; zaburzenia widzenia; problemy ze słuchem i węchem.

Ogniskowa symptomatologia zależy od umiejscowienia oponiaka. Gdy guz znajduje się na powierzchni półkul, może wystąpić zespół konwulsyjny. W wielu przypadkach, przy takiej lokalizacji oponiaka, występuje wyczuwalna hiperostoza kości łuku czaszkowego.

Kiedy pojawiają się uszkodzenia zatoki zatok czołowych, dochodzi do naruszeń związanych z aktywnością umysłową i pamięcią. Jeśli ma to wpływ na jego środkową część, wówczas osłabienie mięśni, drgawki i drętwienie występują w przeciwległym miejscu guza kończyny dolnej. Trwający wzrost guza prowadzi do wystąpienia niedowładu połowiczego. Oponiak podstawy płata czołowego charakteryzuje się zaburzeniami węchu - niedoborem i anosmią.

Wraz z rozwojem guza w tylnej jamie czaszki mogą wystąpić problemy z percepcją słuchową (głuchota), zaburzoną koordynacją ruchów i chodu. Znajdując się w obszarze tureckiego siodła, dochodzi do naruszeń z analizatora wizualnego, aż do całkowitej utraty percepcji wzrokowej.

Rozpoznanie oponiaka

Rozpoznanie guza jest trudnością ze względu na fakt, że przez wiele lat oponiak nie może pokazać się klinicznie z uwagi na jego powolny wzrost. Często pacjenci z niespecyficznych objawów przypisywanych związanych ze starzeniem się oznaki starzenia, więc błędnej diagnozy gąbczastej naczyniowego u pacjentów z oponiaka nie jest niczym niezwykłym.

Na pierwszych objawów klinicznych jest przypisany pełną badanie neurologiczne i okulistyczne konsultację, podczas której okulista bada ostrość widzenia, pole widzenia określa rozmiar i posiada oftalmoskopem. Zaburzenia słuchu są wskazaniem do konsultacji z otolaryngologiem z audiometrią progową i otoskopią.

Obowiązkowe w diagnostyce oponiaka jest wyznaczenie tomograficznych metod badania. MRI mózgu pozwala na określenie obecności objętościowej, adhezji guza z twardą oponą, pomaga w wizualizacji stanu otaczających tkanek. Przy MRI w trybie T1 sygnał z guza jest podobny do sygnału z mózgu, w trybie T2 wykrywany jest sygnał hiperintensywny, jak również obrzęk mózgu. MRI można stosować podczas zabiegu chirurgicznego w celu kontrolowania usunięcia całego guza i uzyskania materiału do badania histologicznego. Spektroskopia MR służy do określenia profilu chemicznego guza.

TK mózgu umożliwia wykrycie nowotworu, ale jest głównie wykorzystywany do określenia udziału tkanki kostnej i zwapnienia nowotworu. Pozytonowa tomografia emisyjna (PET mózgu) służy do określenia nawrotu oponiaka. Ostateczna diagnoza jest przeprowadzana przez neurologa lub neurochirurga, w oparciu o wyniki badania histologicznego próbki biopsyjnej, która określa morfologiczny typ guza.

Leczenie oponiaków

Łagodne lub typowe formy oponiaka są chirurgicznie usuwane. W tym celu otwiera się czaszki oraz całkowite lub częściowe usunięcie oponiak, że kapsułki, włókna, chorej tkanki kości w okolicy guza i opony twardej. Możliwe jest jednoetapowe tworzywo sztuczne powstałej wady z własnymi tkankami lub sztucznymi przeszczepami.

W nietypowych lub złośliwych guzach o naciekającym typie wzrostu nie zawsze jest możliwe całkowite usunięcie guza. W takich sytuacjach większość guza jest usuwana, a reszta jest obserwowana w dynamice poprzez badanie neurologiczne i dane MRI. Obserwacja jest wskazana również dla pacjentów bez objawów; u pacjentów w podeszłym wieku z powolnym wzrostem tkanki nowotworowej; w przypadkach gdy leczenie chirurgiczne zagraża powikłaniom lub jest niewykonalne ze względu na anatomiczne umiejscowienie oponiaka.

Stosowany jest nietypowy i złośliwy typ oponiaka, radioterapia lub jej ulepszona wersja - stereotaktyczna radiochirurgia. Ten ostatni jest reprezentowany w postaci noża gamma, systemu Novalis, cyber-noża. Radiosurgiczne metody ekspozycji mogą wyeliminować komórki nowotworowe mózgu, zmniejszyć rozmiar guza, a otaczające tkanki i struktury nie cierpią. Techniki radiochirurgiczne nie wymagają znieczulenia, nie powodują bólu i nie mają okresu pooperacyjnego. Pacjent może zazwyczaj natychmiast wrócić do domu. Takie techniki nie są stosowane przy imponujących rozmiarach oponiaka. Chemioterapia nie jest wskazana, ponieważ większość guzów opony twardej ma łagodny przebieg, ale rozwój kliniczny jest w toku w tym obszarze.

Konserwatywna terapia lekowa ma na celu zmniejszenie obrzęku mózgu i istniejących zjawisk zapalnych (jeśli się pojawią). W tym celu zaleca się stosowanie glikokortykosteroidów. Leczenie objawowe obejmuje wyznaczenie leków przeciwdrgawkowych (z napadami padaczkowymi); przy zwiększonym ciśnieniu wewnątrzczaszkowym możliwe są interwencje chirurgiczne mające na celu przywrócenie krążenia płynu mózgowo-rdzeniowego.

Rokowanie oponiaka

Rokowanie typowego oponiaka z szybkim wykryciem i chirurgiczną eliminacją jest całkiem korzystne. Tacy pacjenci mają 5-letnie przeżycie 70-90%. Pozostałe rodzaje oponiaków mają tendencję do nawrotów, a nawet po skutecznym usunięciu guza mogą prowadzić do śmierci. Odsetek 5-letniego przeżycia pacjentów z nietypowymi i złośliwymi oponiakami wynosi około 30%. Niepożądane rokowanie obserwuje się również w przypadku wielu oponiaków, które stanowią około 2% wszystkich przypadków rozwoju tego guza.

Na prognozę wpływają również współistniejące choroby (cukrzyca, miażdżyca tętnic, choroba wieńcowa, zmiany niedokrwienne itp.), Wiek pacjenta (im młodszy pacjent, tym lepsze rokowanie); parametry guza - lokalizacja, wielkość, ukrwienie, zaangażowanie sąsiadujących struktur mózgu, obecność poprzednich operacji na mózgu lub dane dotyczące prowadzenia radioterapii w przeszłości.

Oponiak mózgu

Oponiak to guz, który tworzy się w tkankach stałej błony mózgu i rdzenia kręgowego. Jest to powoli rosnący, w zasadzie łagodny rodzaj edukacji, czasami przekształcony w rodzaj złośliwy. Oponiak mózgu jest trudny do wykrycia na początkowych etapach jego rozwoju, ponieważ rzadko objawia się w postaci charakterystycznych objawów. Smarowane i słabo objawione objawy są czasami usuwane ze względu na związane z wiekiem zmiany lub łagodne zaburzenia neurologiczne.

ICD-10 klasyfikowane są łagodne oponiaki kodem D32.0 - «łagodnych nowotworów błon mózgowych.” Do rozpoznania złośliwego oponiaka stosuje się kod C70.0 - "Złośliwe nowotwory mózgu".

Objawy i objawy oponiaka

Niebezpieczeństwo oponiaka polega na tym, że do pewnego momentu objawy jego rozwoju nie występują. Dość często guz o niewielkich rozmiarach może zostać wykryty przypadkowo podczas przejścia MRI. Zmiany w zdrowiu stają się zauważalne, gdy guz osiąga duży rozmiar i zaczyna ściskać tkankę mózgową.

Oponiak mózgu przejawia się w postaci objawów mózgowych i lokalnych. W pierwszym przypadku u pacjenta występują objawy wskazujące na pogorszenie dopływu krwi do mózgu i presję edukacji na ośrodki mózgu:

 • bóle głowy, które występują najlepiej po zaśnięciu;
 • zawroty głowy;
 • zmniejszona ostrość wzroku, podwójne widzenie;
 • nudności;
 • słabość;
 • zmniejszona koncentracja i pamięć;
 • bezprzyczynowa zmiana nastroju - od stanu euforii do depresji, depresji i drażliwości;
 • skurcze kończyn;
 • napady padaczkowe.

Objawy lokalne (ogniskowe) objawiają się w zależności od lokalizacji guza:

 • redukcja funkcji mowy i słyszenia - kiedy guz jest zlokalizowany w płatach skroniowych;
 • zaburzenie koordynacji i funkcji motorycznych - w powstawaniu oponiaka w jamie czaszki umiejscowionego na potylicy;
 • ślepota - z formacją wpływającą na guzek tureckiego siodła;
 • zaburzenia okulomotoryczne - z oponiakiem rozwijającym się w skrzydle głównej kości;
 • zmniejszenie węchu - z guzem, który dotyka podstawy płatów czołowych;
 • wystawanie oka - gdy guz jest dotknięty przez oko oka.

Jeśli symptomy oponiaka mózgu są regularnie manifestowane, powinieneś skonsultować się z onkologiem, aby wyjaśnić diagnozę.

Przyczyny choroby

Opinia wiodących onkologów o przyczynie rozwoju rozszczepienia oponiaka. Niektórzy eksperci uważają, że komórki nowotworowe są aktywowane w wyniku genetycznych predyspozycji, inni twierdzą, że guz zaczyna rosnąć pod wpływem następujących czynników:

 1. Napromienienie. Duża dawka promieniowania może uruchomić mechanizm degeneracji guza od łagodnego do złośliwego.
 2. Hormonalne plamy u kobiet. Nadmierna produkcja żeńskich hormonów podczas ciąży lub menopauzy jest czynnikiem sprzyjającym wzrostowi oponiaka.
 3. Urazy czaszkowo-mózgowe otrzymane w okresie płodowym, a także podczas porodu.
 4. Infekcje mózgu (np. Zapalenie mózgu, zapalenie opon mózgowych), które występują z powikłaniami.
 5. Regularne zatrucie organizmu spowodowane przez życie w obszarach o niekorzystnych warunkach środowiskowych lub pracujących w niebezpiecznych branżach związanych z przemysłem chemicznym, rafinacją ropy naftowej, górnictwem i farmaceutycznym.
 6. Częste spożywanie żywności zawierającej azotany w dużych ilościach.

Największe predyspozycje do tego typu nowotworu są dostępne w następujących kategoriach osób:

 • dzieci w wieku poniżej ośmiu lat;
 • kobiety od 40 lat;
 • ludzie starsi;
 • osoby, których krewni cierpieli na zaburzenia OUN lub ten rodzaj nowotworu;
 • ludzie pracujący z odpadami radioaktywnymi, formaldehydem, chemią i metalami ciężkimi;
 • Zakażony wirusem HIV;
 • osoby narażone na częste promieniowanie rentgenowskie;
 • ludzie o obniżonej odporności.

Usunięcie oponiaka

Guzy o typowej i łagodnej formie, o niewielkich rozmiarach, podlegają usunięciu. Wybór metody usuwania oponiaka jest przeprowadzany z uwzględnieniem takich czynników, jak lokalizacja, etap i forma edukacji, wiek i stan pacjenta oraz nasilenie symptomatologii.

Diagnostyka

Kiedy pojawiają się objawy charakterystyczne dla oponiaków mózgu, należy skonsultować się z kilkoma wyspecjalizowanymi lekarzami i zbadać je za pomocą specjalnego sprzętu. Przede wszystkim powinieneś odwiedzić:

 1. Neurolog - aby zidentyfikować objawy neurologiczne, które mogą wskazywać na naruszenie aktywności mózgu i ciśnienia guza na zakończeniach nerwowych.
 2. Okulista - aby zbadać funkcje narządu wzroku i określić stopień zaburzeń.
 3. Otolaryngolog służy do oceny przesłuchania.
 4. Neurochirurg - aby zbadać naczynia mózgu i określić stopień ich drożności.

W zależności od wyników wstępnego badania pacjentowi można przypisać jedno lub kilka badań instrumentalnych z następujących czynności:

 • MRI to standardowy typ badania w przypadku podejrzenia obrzęku wewnątrzczaszkowego;
 • Angiografia MR jest konieczna do oceny stanu naczyń zasilających nowotwór;
 • CT - jest powoływany, jeżeli podejrzewa się, że łagodny nowotwór przechodzi w stadium złośliwe;
 • Pozytronowa tomografia emisyjna - pozwala określić stan guza (spokojny lub nawracający);

Również podczas diagnozy oponiaka mózgu do badania pobiera się następujący biomateriał:

 • krew;
 • mocz;
 • płyn alkoholowy przez nakłucie lędźwiowe;
 • komórki nowotworowe przez biopsję.

Po przestudiowaniu wyników, specjaliści zdiagnozowali oponiak lub zaprzeczyli jego obecności. Gdy diagnoza zostanie potwierdzona w drodze konsultacji, zostaje podjęta decyzja o sposobie leczenia oponiaka mózgu.

Interwencja operacyjna

Otwarta operacja w rozpoznanym oponiaku mózgu jest jednym z najbardziej niezawodnych sposobów na usunięcie guza i zmniejszenie ryzyka jego nawrotu w przyszłości. W większości przypadków łagodne wykształcenie można całkowicie wyciąć. Jeśli oponiak znajduje się w trudno dostępnym miejscu lub w pobliżu ważnych ośrodków mózgu, jest częściowo usunięty.

We współczesnej medycynie, podczas operacji chirurgicznych w celu usunięcia oponiaka, można zastosować następujące instrumenty i sprzęt:

 1. Mikroskop operacyjny. Specjalne wyposażenie pozwala uchwycić szczegóły operacji, wykonać obrazy struktur w mózgu, zwiększyć kontrast i stereoskopowe obrazy. Pozwala to chirurgom precyzyjnie wyciąć guz, a także zminimalizować ryzyko uszkodzenia pobliskich tkanek i zakończeń nerwowych.
 2. Urządzenie do kontroli neuronawigacji. Urządzenie nawigacyjne, wyposażone w zestaw niezbędnych programów komputerowych, służy do wyraźnej kontroli instrumentów podczas operacji. To pozwala wirtualnie wyeliminować ryzyko uszkodzenia komórek mózgowych przez instrument, a także określić zakres usunięcia guza.
 3. Aspirator ultradźwiękowy. W zależności od postaci oponiaka mózgu może mieć zwiększoną gęstość i dosłownie wzrastać w pobliskich tkankach. Aby go usunąć, używane jest urządzenie, które wysyła wiązkę ultradźwięków do strefy patologicznej. Pod jej wpływem nowotwór zmienia swoją gęstość i przekształca się w płynną zawiesinę, którą następnie usuwa się za pomocą aspiratora. Ta metoda wyklucza łamanie integralności struktur mózgowych, a zatem zachowuje ich funkcje.

Wśród zalet prowadzenia operacji chirurgicznej jest możliwość całkowitego odzyskania guza i określenie jego dokładnego składu. Wśród niedociągnięć takiej interwencji należy zwrócić uwagę na złożoność operacji, a także szereg komplikacji, które mogą pojawić się po niej.

Oponiak mózgu: leczenie bez operacji

Dość często, usunięcie oponiaka nie wymaga otwartej operacji. Biorąc pod uwagę pojedynczych pomiarów i rodzaju guza i charakter pojawieniem się objawów pacjenta po niechirurgicznych procedury oczyszczania może zapewnić:

 • Monitorowanie wzrostu edukacji w dynamice - zalecane w przypadkach, gdy oponiak mózgu jest mały, jego obecność nie powoduje poważnych objawów patologicznych, wiek lub stan zdrowia pacjenta nie pozwala na bardziej aktywną manipulację jego leczeniem. W okresie obserwacji pacjentowi można zalecić leczenie zachowawcze w celu usunięcia objawów patologicznych.
 • Metoda stereotaktyczna (nóż gamma) - Strumień jonów o wąskim przepływie pozwala na usunięcie oponiaków o wielkości do 20 mm, podczas gdy pobliskie tkanki mózgowe nie są podatne na szkodliwe działanie. Procedura nie wymaga interwencji chirurgicznej, po zabiegu pacjent nie jest ograniczony.
 • Radioterapia - jest wskazany do diagnozowania formacji, które przeszły do ​​formy złośliwej, mają duże rozmiary lub znajdują się w niedostępnych miejscach. Metoda napromieniania jest również wykorzystywana do celów prewencyjnych po usunięciu guza metodą otwartej chirurgii. Standardowa radioterapia ma wiele konsekwencji, ponieważ niszczy nie tylko komórki nowotworowe, ale także zdrowe tkanki zlokalizowane obok siebie.

Ponieważ oponiak mózgu należy do łagodnych formacji, w jego leczeniu nie stosuje się terapii chemicznej. Wyjątkiem mogą być przypadki, w których guz zmienia kształt i przechodzi do stadium złośliwego.

Konsekwencje oponiaka i rokowanie życia

Prognozy dotyczące przeżycia w rozpoznanym oponiaku mózgu zależą od stanu zdrowia pacjenta, wieku, rodzaju guza, a także wybranej techniki leczenia.

W medycynie średni czas przeżycia w rozwoju guzów wewnątrzczaszkowych wynosi 5 lat. Wskaźnik może się różnić pod wpływem określonych czynników. Aby przedłużyć życie można w porę usunąć nowotwór, kompetentną rehabilitację, zapewnić duchową harmonię i pozytywne nastawienie pacjenta. Prognozy dotyczące przeżycia w rozwoju złośliwego oponiaka i jego nawrotów są znacznie zmniejszone.

Jeśli łagodna edukacja zostanie całkowicie usunięta na wczesnym etapie, prawdopodobieństwo pomyślnego powrotu do zdrowia wynosi do 97% wszystkich przypadków. Niekompletne usunięcie oponiaka nieco zmniejsza korzystne rokowanie i zwiększa prawdopodobieństwo nawrotu do 10%. W przypadku złośliwych oponiaków prawdopodobieństwo powodzenia leczenia i braku nawrotów, nawet w przypadku całkowitego zniesienia wykształcenia, zmniejsza się do 20-25%.

Obecność oponiaka w błonach mózgu i jego usunięcie zgodnie z zeznaniami lekarzy nie mija bez śladu. Ściskanie guza pobliskich tkanek i naruszenie przepływu krwi prowadzi do rozwoju zaburzeń neurologicznych i zmniejszenia funkcji zapewniających normalne życie. Ryzyko związane z konsekwencjami po usunięciu oponiaka mózgu tak wysokie, ponieważ w trakcie pracy może być wprowadzony lub infekcja zranić jednym z ośrodków w mózgu odpowiedzialnych za daną funkcję.